Reglement

startdocumenten

Inschrijving

Na het online inschrijven is deze definitief en kan de inschrijving niet worden geannuleerd. Wel kan de deelnemer, uitsluitend gelijktijdig met de online inschrijving, voor € 2,- een annuleringsverzekering afsluiten. Indien een ingeschreven persoon op 29 september verhinderd is, geeft deze verzekering, zonder opgaaf van reden, tot uiterlijk 19 september 2018 het recht op volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

Deelnemers aan Hago Limburgs Mooiste Noord verklaren dat zij akkoord gaan met de 11 gouden regels en dat zij overeenkomstig zullen handelen.
Deze regels zijn opgesteld door Velo-t, de samenwerkende toertocht organisaties in Limburg.

11 gouden regels

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een stuurbordje en een rugnummer. Het stuurbordje dient goed zichtbaar aan het stuur van de fiets te worden bevestigd en het persoonlijk rugnummer dient goed zichtbaar op de rug te worden gespeld.
 2. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 3. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en dienen zich als zodanig te houden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 4. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
 5. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 6. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 7. Deelnemers rijden op eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 8. Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden.
 9. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt en tevens de toertochten aangesloten bij Velo-t.
 11. Met Justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van de zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Deelnemer verklaart:

 • kennis te hebben genomen van het gedragsreglement en zich daaraan te houden.
 • er mee in te stemmen dat zijn personalia in voorkomende gevallen aan Justitie en overige toertochten worden overhandigd.
 • deel te nemen aan de toertocht op eigen risico.
 • voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond is.
 • over deugdelijk materiaal te beschikken.

Ins Deutsche übersetzen
NTFU
Limburgs Mooiste Noord